Училищни документи

Правилник за вътрешния трудов ред  на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година: I-IV клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година: V-VII клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година: VIII-X клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година: XI-XII клас

 

Дневен режим на  Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Годишен план за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

План за квалификационна дейност за учебната 2023 - 2024 година

 

Предлагани форми на обучение на обучение за учебната 2023 - 2024 година

 

Вътрешни правила за стипендии на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Правилник за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Седмично разписание на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за II срок на учебната 2023 - 2024 година

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Кога, къде и кой може да подава сигнал за дете в риск

 

Налагане на санкции - алгоритъм

 

Стратегия за развитие на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за периода 2021 - 2025 година

 

Харта на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Спортен календар на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2024 година

 

Инструктаж за поведение при зимни условия

 

Становище на ОС за дейности свързани с иновативно преподаване

 

Програма за превенция на ранното напускане на ученици в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2023 - 2023 година

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2023 - 2024 година

 

План по БДП за учебната 2023 - 2024 година

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023 - 2024 година

 

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случай на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция

 

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

 

Становище на обществения съвет за иновацията "Дигитална математика"

 

Становище на обществения съвет за иновацията "Хигиена на храните и хранително законодателство"

 

Решение на ПС от 24.01.2024 година

 

Декларация към иновативен проект за учебната 2024 - 2025 година

 

Примерен учебен план по дисциплината "Хигиена на храните и хранително законодателство"

 

Примерен учебен план по дисциплината "Дигитална математика"

 

Учебна програма за II клас по дисциплината "Дигитална математика"

 

Учебна програма за III клас по дисциплината "Дигитална математика"

 

Учебна програма за IV клас по дисциплината "Дигитална математика"