Училищни документи

Правилник за вътрешния трудов ред  на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година: I-IV клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година: V-VII клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година: VIII-XII клас

 

Дневен режим на  Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Годишен план за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

План за квалификационна дейност за учебната 2022- 2023 година

 

Предлагани форми на обучение на обучение за учебната 2022 - 2023 година

 

Вътрешни правила за стипендии на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Правилник за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Седмично разписание на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за II срок на учебната 2022 - 2023 година

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Кога, къде и кой може да подава сигнал за дете в риск

 

Налагане на санкции - алгоритъм

 

Стратегия за развитие на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за периода 2021 - 2025 година

 

Харта на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Спортен календар на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Инструктаж за поведение при зимни условия

 

Становище на ОС за дейности свързани с иновативно преподаване

 

Програма за превенция на ранното напускане на ученици в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем за учебната 2022 - 2023 година

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022 - 2023 година

 

План по БДП за учебната 2022 - 2023 година

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022 - 2023 година

 

Протокол №17 от 04.07.2022 година на ПС

 

Становище на председателя на обществения съвет от 22.07.2022 година

 

Протокол за отборно класиране на общински кръг по БДП 2023 година