GDPR

Общ регламент за защита на личните данни

След четири години подготовка и разискване, GDPR  е  окончателно одобрено от Европейския парламент на 14 април 2016 г.  и влиза  в сила на 25 май 2018 г.

 Тъй като GDPRе регламент, а не директива , той не изисква от националните правителства да приемат каквито и да е законодателни актове и е пряко обвързващ и приложим.

 

Общият регламент за защита на личните данните на ЕС (GDPR) заменя Директивата за защита на данните 95/46/EО и има за цел да хармонизира законите за неприкосновеността на личните данни в цяла Европа с цел защита и укрепване на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС и промяна на начина, по който организациите в региона поверителност.