Уважаеми родители,

Уважаеми седмокласници,

  1. През учебната 2016 – 2017 г. учениците в VІІ клас завършват основно образование съгласно Закона за предучилищно и училищно образование. Документът, с който завършват основно образование в VІІ клас е свидетелство за основно образование с годишните оценки от предметите, изучавани в VІІ клас.
  2. От новата учебна година – 2017 – 2018 г. повече няма да има обучение в VІІІ клас в основните училища, което налага всички ученици, които завършват седми клас да кандидатстват в училище с гимназиален етап.

Учениците от средните училища могат да продължат образованието си в тях като също кандидатстват за предлаганите паралелки, но могат да изберат и професионална или профилирана гимназия.

Постъпването в Спортно училище „Олимпийски надежди” град Чепеларе става с отделни изпити, провеждани от училището и извън централизираната процедура за прием, като със заповед № РД 09-115 от 24.02.2017 г. на Министъра на младежта и спорта е утвърдена една паралелка с прием на ученици в VІІ клас с 4 вида спорт.

Със заповед на началника на Регионалното управление на образованието –Смолян са определени по училища броят на паралелките за прием в VІІІ клас в дневна и задочна форма на обучение, броят на местата в тях и профилите и специалностите от професии - публикувана на сайта на РУО в секция ПРИЕМ, а за учениците, които ще кандидатстват в V клас в секция Ученици.

Подаване на заявление за участие в класирането се извършва по един от следните начини:

I.Подаване на заявление за класиране по електронен път с входящ номер и идентификационен код

С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2017/2018 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg   Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците,получени от училището.  

Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини:

1. от домашния компютър;

2. в училището,в което са завършили 7 клас, осигуряващо съдействие за това;

3. в училище-център за подаване на заявления

При подаване на заявление е необходимо предварително да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили,както и тяхната поредност при подреждането.    

ВНИМАНИЕ! ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ЕДНОКРАТНО!    

Учениците следва да представят в училището за съдействие или в училището-център получената служебна бележка с резултати от изпитите.  

При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва (сканирано в pdf формат) и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО.   Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.  

Ученици, желаещи да кандидатстват в друга област, могат да направят това от домашния си компютър или като се явят лично в Регионалното управление на образованието на съответната област!!!    

Препоръчваме Ви след 15.06.2017 г. да проверите в електронната система (https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg)верността на въведените оценки от свидетелството за основно образование. 

II.Подаване на заявление за класиране на хартиен носител.

Във всяка община на територията на област Смолян ще има център за оказване на съдействие за подаване на заявление по електронен път и/или за подаване на заявление на хартиен носител,за учениците от училищата на територията на съответната община.

Във всеки център ще има необходимия брой заявления, както и информация за училищата и паралелките, в които можете да кандидатствате. Заявлението на хартиен носител задължително следва да има входящ номер в платформата и в регистрационната книга.

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас:

Баните:

СУ „Христо Ботев”, ул. “Иван Вазов” № 10

Борино:

СУ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Христо Ботев“ № 29

Девин:

ЦПЛР-ОДК ул. „Орфей“ № 2

Доспат:

СУ „Димитър Благоев”, ул. “Капитан Петко войвода” № 3

Златоград:

СУ „Антим І“, ул. „Антим І“ № 10

Мадан:

Сграда на Общинска администрация, ул. „Освобождение“ № 14, ет. 3, каб. 303

Неделино:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Напредък“ № 93

Рудозем:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий “, ул. „Хан Аспарух“ № 1

Смолян:

Гр. Смолян, кв. Райково-Читалище „Орфееви гори”, ул. „Гимназиална” № 2

Чепеларе:

ЦПЛР-ОДК, ул. „Мургавец“ № 9

 

Работно време на центровете:

І класиране: в работните дни от 16.06 до 22.06., включително, -от 08.00 до 18.00 часа и на 17.06.(събота) – от 08.00 до 16.00 часа

ІІІ класиране: от 11.07 до 13.07., включително, – 08.00 до 18.00 часа

 Приемащите училища вече са обявили начина на формиране на бала за прием – посочен е в заповедта за утвърждаване на държавния план – прием. Освен на сайта на Регионално управление на образованието гр. Смолян във всеки център ще има заповед с утвърдения държавен план-прием за учебната 2017/2018 година, където можете да направите допълнителна справка и направите избор как да подредите желанията си.

От страна на изградените комисии във всеки център можете да получите допълнителна подкрепа и указания относно избора и начина на кандидатстване.

·ученикът се състезава за всяко училище с бал образуван по предложения от училището начин - т.е подходът е различен или в едно училище изпитът по БЕЛ/математика може да се утроява, за друго да се удвоява, а за трето училище да се взема само единично;

·задължително в балът на всеки ученик влизат точките от национално външно оценяване по БЕЛ и по математика;

·балът се образува с точки, а не с оценки;

·при формиране на бала участват общо 6 елемента – 4 елемента от изпити, 2 елемента от оценки от свидетелството, превърнати в точки. Училищата са посочили за кой изпит оценката се включва единично, удвоява ли се или се утроява. Този начин на образуване на бал бе използван и досега при приема след VІІ клас, но се сумираха оценки, а не точки, това е разликата - оценки вече няма, а само точки.

·новото е, че ученикът образува своя бал с каквито точки е постигнал на изпитите, дори и те да са много малко или да са 0. 

·Няма да има превръщане на малкия брой точки в двойки и така няма да се пречи на възможността учениците да продължат образованието си. Учениците обаче с ниски точки на изпитите няма да имат големи възможности да избират и ще бъдат приети там, където има свободни места и няма други кандидати с по- висок бал. 

·Ученик не може да участва в трите класирания, ако има незавършено основно образование - ако има двойки по балообразуващите предмети или други предмети. В такива случаи ученикът ще може да кандидатства след като си вземе поправителните изпити, но кандидатства само за останалите свободни места.

·Начинът на кандидатстване и приемане ще прилича на опита от досегашния прием след VІІ клас, но сега вече ще важи за всички ученици. Няколко са основните моменти в този начин на централизирано за областта кандидатстване и класиране:

·няма ограничения на броя желани паралелки, които може да посочват – желателно е да се вписват по – голям брой паралелки;

·периодът на подаване на документите е веднага след края на учебната година и получаване на свидетелствата за основно образование – 16 – 22 юни 2017 г.;

·заявление подават дори и ученици от средните училища, които желаят да останат в същите училища като вписват желаната паралелка на първо място; 

·паралелки, които са с брой ученици много под минимума, ще бъдат закрити и учениците ще бъдат преразпределени по останалите паралелки според следващите им желания и бал;

·програмен продукт класира учениците според бала и начина на подреждане на желанията;

·свободните места в наличните паралелки ще продължават да се заемат при второ и трето класиране чрез програмния продукт и до началото на учебната година в самите училища.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Информация за приетите ученици на първо класиране се обявяват до 27.06.2017 г., съгласно утвърдения график от министъра  

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

В трети етап на класиране участват ученици, които:

-не са приети;

-не са кандидатствали до момента.

Документи за участие в трети кръг на класиране ще се подават отново в центровете за времето от 11.07 до 13.07.2017 година включително.

След трети етап на класиране, ако записаните ученици в дадената паралелка са под норматива за минимален брой, началникът на РУО закрива паралелката, а учениците се насочват към паралелки, в които има свободни места.                                                          

Областна комисия по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.