НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА  ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 ГОДИНА

МОДУЛ „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“

Чрез реализиране на редица проекти и със собствени средства, СУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем обновява и обогатява непрекъснато материално-техническата си база и се стреми да създава подходяща среда за образование и възпитание на учениците. 

Природните науки са не само теоретични, а и експериментални науки, затова лабораторната работа е неотменима част от обучението. Решаването на практически задачи в реална среда и прилагането на изследователския подход изискват създаване на безопасна и съвременна материално-техническа база за лабораторна работа.

С реализацията на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА  ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

 МОДУЛ „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“ на стойност  49635,33 лв. (четиридесет и девет хиляди, шестотин тридесет и пет лева и тридесет и три ст.)

се създаде съвременна и безопасна среда за експериментална работа на             учениците    в кабинетите по биология и химия. Постига се по-добро онагледяване на учебното съдържание, посредством използване на  демонстрационни експерименти, физически модели и макети. Провеждат се пълноценни лабораторни упражнения, формират се умения у учениците за планиране и провеждане на учебен експеримент , както и представяне на получените резултати в протокол. Учебното съдържание по природни науки е  по-достъпно  представено чрез използване на  интерактивни методи и последно поколение технологии с помощта на 3D модели, анимации, образователни видеа, дигитални презентации, симулации и експерименти в безопасна дигитална среда.

Закупеното оборудване и обзавеждане се използва за обучението в паралелките с профил „Природни науки" с профилиращи учебни предмети биология и  здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Надяваме се да продължим да  констатираме повишаване на успеха на учениците по профилиращите предмети, мотивацията за работа и интереса към природните науки.

Етапът на мониторинг премина. Проверката извърши  - Атанас Томов Згуров - ст. експерт по ПНЕ в РУО-Смолян.