ПОКАНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Училищното ръководство на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр.Рудозем във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището, Ви кани на среща, на която ще се определят представителите на родителите в този съвет.

Срещата с родителите на учениците   от  I до IV клас ще се проведе на 07.12.2016 година от 17,30 часа.

Срещата с родителите на учениците от V до XI клас ще се проведе на 01.12.2016 година от 17,30 часа.

Благодарим Ви за отзивчивостта!

Директор: ………..…………

 

/Сийка Кирякова/