Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ участва в изпълнение на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целева група освен учениците са педагогическите специалисти и родителите.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние велектронна среда;

–Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за

по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

–Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния

процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището е участвало са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в рамките на изпълнение на проекта е получило финансиране на стойност 33 551, 46 лв., както и техника (лаптопи) за ученици и учители на стойност 67 216,80 лв.