Обществени поръчки

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Рудозем, наричано „Възложител”, организира процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Глава 26 от  Закона за обществените поръчки, чрез обява, с предмет на поръчката: „Осигуряване на храна за ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Рудозем по обособени позиции” за учебната 2017-2018 година.

Дата на качване: 31.08.2017 г.

Вид на процедурата: Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

Статус: Приключена.

Указания за Обществената поръчка.

Информация за публикуване в профила на купувача.

 

Доставка на течно гориво, дизел, предназначен за отопление на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Рудозем, за отоплителен сезон 2017-2018 година, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с избран борсов посредник.

Дата на качване: 23.11.2017 г.

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление.

Статус: Приключена.

Линк към преписка АОП.

Решение за откриване на процедура.

Договор.

Обявление за възложена поръчка.

Обявление за приключване на обществена поръчка

 

 

 СУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Рудозем, наричано „Възложител”, организира процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Глава 26 от  Закона за обществените поръчки, чрез обява, с предмет на поръчката: „Осигуряване на храна за ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Рудозем по обособени позиции” за учебната 2018-2019 година.

Дата на качване: 17.08.2018 г.

Вид на процедурата: Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

Статус: Приключена.

Указания за Обществената поръчка.

Информация за публикуване в профила на купувача.