Каква е ролята на педагогическия съветник в училище?

  Професионалната роля на Педагогическия съветник е да бъде посредник в отношенията “индивид – училищна система” като подпомага адаптирането на учениците към образователната и социалната системи. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага за: по-успешното преодоляване навъзникващи затруднения от образователно естество; социализирането на ученици от семейства със затруднения; ученици без семейства; ученици с хронични заболявания; ученици с отклонения в социалното си поведение.

  При Педагогическия съветник можете да намерите полезна информация, интересни материали и да получите индивидуална консултация, професионален съвет и институционална подкрепа при разрешаване на спорове и възникнали проблеми във връзка с взаимоотношенията между ученици, родители, учители и училищното ръководство.

  Педагогическият съветник предоставя индивидуални консултации за:

·Ученици -  по проблеми, свързани с тяхното поведение; във връзка  с взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; по психичното, личностното и интелектуалното им развитие;

·Учители - професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимоотношенията с учениците, с колегите им, с родителите;

·Родители - по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; по проблеми, свързани с личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – учители, училищно ръководство, училищно настоятелство.