ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Национална програма „Без свободен час”

Модул „Без свободен час в училище“.

Срок на програмата – до 31.12.2020 г. Обхванати ученици – цялото училище.

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”. Срок на програмата: 31.12.2020 г. Обхванати ученици – цялото училище.

Осигуряване на средства за електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник за училищата и осигуряване на условия за създаване и ползване на това съдържание като част от образователния процес.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. Срок за изпълнение на програмата: учебната 2020/2021 година. Обхванати ученици – 148 – 5, 6 и 7 клас.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Срок за изпълнение на програмата: до 15.12.2020 г. Обхванати ученици – цялото училище.

Модул „Културните институции като образователна среда“.

 

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

 

Национална програма „Иновации в действие“

 

Схема „Училищен плод“ и  схема „Училищно мляко“

Срок на изпълнение: учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. Обхванати: ученици I–IV клас.