Училищни документи

Правилник за вътрешния трудов ред  на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем: I-IV клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем: V-VII клас

 

Училищен учебен план на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем: VIII-XII клас

 

Дневен режим на  Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Годишен план за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

План за квалификационна дейност

 

Предлагани форми на обучение

 

Вътрешни правила за стипендии на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Правилник за дейността на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Седмично разписание за II срок на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Механизъм срешу тормоза на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Кога, къде и кой може да подава сигнал за дете в риск

 

Налагане на санкции - алгоритъм

 

Стратегия за развитие на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Харта на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Спортен календар за 2020-2021 учебна година на Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" - град Рудозем

 

Инструктаж за поведение при зимни условия

 

Решение на ПС от 27.01.2020 г.

 

Становище на ОС за дейности свързани с иновативно преподаване

 

Мерки за повишаване на качеството на образование

 

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Становище на обществения съвет от 28.01.2021 година

 

Решение на педагогическия съвет от 08.01.2021 година

 

План по БДП за 2021 година